Polityka prywatności serwisu www.giewont.com.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług na www.giewont.com.pl i poprzez Serwis sklepu online.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest „GIEWONT” SP. Z O.O. z siedzibą w RZESZOWIE przy ulicy Okulickiego 12. NIP 813-01-39-580, REGON 690018110, KRS 0000067051
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Giewont. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez „GIEWONT” SP. Z O.O. za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. „GIEWONT” SP. Z O.O. przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:
  1. adres email
  2. imię
  3. nazwisko
  4. adres zamieszkania
  5. nr telefonu
  6. nr IP komputera
  7. adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania
  8. w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu.
 4. Podstawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie „GIEWONT” SP. Z O.O. jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. „GIEWONT” SP. Z O.O. zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownikowi przysługują prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  Ponadto, macie Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
  2. sprostowania Danych osobowych; Mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym")
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych
  5. przenoszenia Danych osobowych
  6. sprzeciwu

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika dostępnego w newsletterze przesyłanym na adres e-mail lub wysłanie wiadomości do GIEWONT SP. Z O.O. adres:

Dane zbierane automatycznie

 1. Pliki Cookies („ciasteczka”)
  Witryna www.giewont.com.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Giewont sp. z o.o. w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są b.przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny. Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony. Witryna giewont.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki tymczasowe - Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji.
  2. funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login
  3. statystyczne - dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony
  4. reklamowe - umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.
  5. społecznościowe - umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.

Blokowanie plików cookies

 1. W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Giewont sp. z o.o. informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
 2. Google Analytics Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc.

Przekazywanie danych osobowych

 1. Giewont sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy. W szczególności Giewont sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Giewont sp. z o.o., umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych.
 2. Giewont sp. z o.o. może przekazać dane organom nadzorującym, organom władzy.
 3. Pani/Pan ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
 6. 6.W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Giewont sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, serwis oprogramowania, płatności online, firmy świadczące usługi najmu serwerów, chat on-line, bramki sms, firmy świadczące usługi marketingowe.

Środki techniczne stosowane przez Giewont sp. z o.o

Giewont sp. z o.o. dokłada wszelkich niezbędnych starań w celu ochrony danych osobowych klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Stosuje w tym zakresie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Giewont sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym podmiotom.

Giewont sp. z o.o. przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Giewont sp. z o.o. lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku usunięcia konta dane osobowe przechowywane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń. Dane związane z rachunkiem/fakturą w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest GIEWONT SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 12, 35-222 Rzeszów NIP: 8130139580, REGON: 690018110, KRS: 0000067051
Dane kontaktowe:
adres do korespondencji: ul. Okulickiego 12, 35-222 Rzeszów
adres e-mail: 
telefon: 17 8634497